ગરુડપુરાણ

Garudpuran By Makrand Dave

Garudpuran By Makrand Dave

દરેક અધ્યાયના સંપૂર્ણ શ્લોક, દરેક શ્લોકનો સંપૂર્ણ ગુજરાતી અનુવાદ, ઈષ્ટ દેવી-દેવતાઓના રંગીન ચિત્રો અને સ્વત્વનો, નિત્યક્રમના મંત્રો, દેવી-દેવતાઓની પ્રાર્થનાઓ, સ્તવનો, આરતી, ભજનો, ચાલીસા, બાવની સાથેનું સુંદર કલાત્મક પુસ્તક. To buy this book please click http://www.gujaratibooks.com/store/product.php?productid=9322

Leave a Reply